Sechstes Besoldungsänderungsgesetz (6. BesÄndG)
Sechstes Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften


Ausfertigungsdatum: 14.12.2001

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 34 G v. 8.7.2016 I 1594

- Eingangsformel
Art 1 bis 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13 (weggefallen)
Art 14 Neufassungen
Art 15 Inkrafttreten